0

Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2015

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  31/12/2015 31/12/2015
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 508,414 1,669
Επενδύσεις σε ακίνητα 130,589 29,312
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 68,883 -
Δικαίωμα Παραχώρησης 884,979 -
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 512,935 956,422
Αποθέματα 44,811 -
Απαιτήσεις από πελάτες 763,774 1,260
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1,107,515 20,964
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση - -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,021,905 1,009,627
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 182,311 182,311
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 615,996 546,743
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 798,307 729,054
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 232,922 -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1,031,229 729,054
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1,169,826 268,338
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 505,507 3,877
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 322,348 -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 992,996 8,358
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2,990,677 280,573
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4,021,905 1,009,627
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕIΣΟΔHMATOΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2015
Κύκλος εργασιών 1,533,083 146
Μικτά κέρδη 132,066 (14)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 38,831 (31,536)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (53,900) (16,752)
Μείον φόροι (36,463) (858)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A) (90,363) (17,610)
Ιδιοκτήτες μητρικής (106,071) (17,610)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 15,708 -
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) 31,203 (3)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους
(Α)+(Β)
(59,160) (17,613)
Ιδιοκτήτες μητρικής (82,391) (17,613)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 23,231 -
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και αναπροσαρμοσμένα (σε €) (0.6152) (0.1021)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 154,548 (30,722)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) - -