ENGLISH
0

Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2016

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  31/12/2016 31/12/2016
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 468,567 1,628
Επενδύσεις σε ακίνητα 148,450 28,877
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 62,585 -
Δικαίωμα Παραχώρησης 629,263 -
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 767,218 774,917
Αποθέματα 46,148 -
Απαιτήσεις από πελάτες 779,073 971
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 977,304 12,495
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,878,608 818,887
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 182,311 182,311
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 488,320 360,175
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 670,631 542,487
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 221,791 -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 892,422 542,487
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1,191,407 263,570
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 477,433 6,129
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 238,685 -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,078,660 6,702
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3,878,608 276,401
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4,021,905 818,887
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕIΣΟΔHMATOΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2016
Κύκλος εργασιών 1,942,409 134
Μικτά κέρδη 31,146 (26)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 38,831 (184,107)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (37,778) (186,575)
Μείον φόροι (59,018) (11)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A) (96,797) (186,587)
Μετόχους της μητρικής (121,895) (186,587)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 25,098 -
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) (7,456) (7,456)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους
(Α)+(Β)
(59,160) (186,567)
Ιδιοκτήτες μητρικής (127,152) (186,567)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 22,900 -
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και αναπροσαρμοσμένα (σε €) (0.7069) (1.0821)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 150,580 (183,626)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) - -